Denton, Denton, Texas, United States, 33.216389,-97.129167

Denton is also known as Denton's Valley.